fbpx

Algemene voorwaarden Your Salespoint Online Marketing

Algemene voorwaarden Your Salespoint (Online Marketing)
Artikel 1: Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
1.3 Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het online presenteren en promoten van de opdrachtgever, zijn onderneming, zijn diensten en/of website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor de opdrachtgever.
1.4 Opdrachtnemer: Your Salespoint, gevestigd te Zuid-Scharwoude.
1.5 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
1.6 Overeenkomst: een door beide partijen geaccordeerd document waarin de afspraken met betrekking tot de door Opdrachtnemer te verrichten – en door Opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.
2 Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en aanbiedingen, opdrachtverleningen, offertes, overeenkomsten en verrichte diensten, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen. Ook wanneer die niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.
2.2 Door ondertekening van een Overeenkomst met Opdrachtnemer verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden. En dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en schriftelijk is overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden uitgesloten.
2.4 Verandering aan deze Algemene Voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de algemene voorwaarden of overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze verandering of afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.
3 Artikel 3: Overeenkomst en opzegging
3.1 Een Overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder reden van opgaaf, geen uitvoering te geven aan een ondertekende Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet zijn (financiële) verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien Opdrachtnemer weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de Overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
3.3 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. Indien deze Overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze Overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
3.4 Opzegging van een Overeenkomst geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen, voor het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de Overeenkomst.
3.5 Tussentijdse beëindiging van een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer aangegane Overeenkomst is niet mogelijk. Een schriftelijke beëindiging van de Overeenkomst treedt in werking vanaf het eerst volgende mogelijke tijdstip voor opzegging.
3.6 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij-al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van
wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikbaar gestelde programmatuur van rechtswege.
3.7 Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.
4 Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. De verschuldigde bedragen zullen inclusief omzetbelasting (BTW) inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
5 Artikel 5: Betaling 5.1 Partijen hebben in de Overeenkomst afspraken gemaakt inzake de betaling van de door opdrachtnemer uitgevoerde c.q. te voeren diensten. De betaling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst. 5.2 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs volledig aan opdrachtnemer te voldoen middels automatische incasso of binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen. 5.3 Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden. 5.4 Wanneer Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00 (honderdvijftig). De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. 5.5 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar. 5.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5.7 Indien Opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige, al dan niet voorzienbare, gevolg van opschorting.
6 Artikel 6: Medewerking Opdrachtgever
6.1 Alle opdrachten worden door Opdrachtnemer uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
6.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen, waaronder Google inloggegevens, FTP-gegevens, CMS inloggegevens, en overige inloggegevens. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
6.3 Door verstrekking van een opdracht tot levering van Diensten verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een gebruiksrecht op alle, voor de levering van Diensten benodigde, aan Opdrachtgever behorende intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot door
Opdrachtgever geregistreerde merken. Opdrachtnemer zal het aan hem verleende gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor de levering van Diensten.
6.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer int in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
6.5 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
7 Artikel 7: Uitvoering
7.1 Opdrachtnemer zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van de Opdrachtgever op de overeengekomen wijze te promoten en te presenteren.
7.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat er geen storingen optreden. Opdrachtnemer doet haar uiterste best om de storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
7.6 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Opdrachtnemer extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Opdrachtgever of eventuele derden in opdracht van Opdrachtgever, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Opdrachtnemer gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 7.7 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
7.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8 Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten
8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Opdrachtnemer of bij de derde van wie Opdrachtnemer het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
8.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt, blijven berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen deze materialen aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
8.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Opdrachtnemer eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Opdrachtnemer of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
8.5 Alle door Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.
9 Artikel 9: Garanties en aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtnemer streeft ernaar om door toepassing van Opdrachtnemer zijn Diensten een optimaal resultaat voor Opdrachtgever te behalen. Voor het behalen van het besproken resultaat is Opdrachtnemer afhankelijk van omstandigheden buiten haar controle zodat Opdrachtnemer nadrukkelijk GEEN resultaat aan Opdrachtgever kan garanderen.
9.2 Opdrachtgever wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat gebruik van Opdrachtnemer zijn producten en Diensten voor eigen risico van Opdrachtgever geschiedt en dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor enig gevolg, zoals maar niet beperkt tot het niet langer vindbaar en/of bereikbaar zijn van websites van Opdrachtgever op enige internet zoekmachine, voortvloeiend uit het gebruik van Opdrachtnemer zijn Diensten door Opdrachtgever.
9.3 Geen enkel beroep door Opdrachtgever op een garantie strekt tot de opschorting van enige verplichting van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer inclusief, maar niet beperkt tot, de verplichting tot het tijdig betalen van alle openstaande bedragen en strekt tevens niet tot het aan de Opdrachtgever verstrekken van een recht op compensatie of schuldvergelijking.
9.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer in welk geval Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
9.5 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
9.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Opdrachtnemer te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Opdrachtnemer wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Opdrachtgever, verminderd met de besparingen;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
9.7 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.8 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
9.9 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 60 (zestig) dagen na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Opdrachtgever is ingesteld.
10 Artikel 10: Slotbepaling
10.1 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.
10.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepasing.
Your Salespoint is ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 51731509
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Alkmaar op 29 Mei 2018 en daar op te vragen of in te zien op www.yoursalespoint.nl/algemene-voorwaarden

We love Online marketing

Waarom Your Salespoint Online Marketing?

Het is ons missie om ondernemers te helpen

Wil jij ook kennismaken?

Neem contact op

Over ons | Your Salespoint Online Marketing Alkmaar Heerhugowaard Schagen

Contact ons

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Heb je vragen?
Voel je vrij om ons te contacten per email of telefoon.
Je kan ook direct online een afspraak inplannen.

Neem contact op Your Salespoint Online Marketing